Naujas Kristijono Donelaičio „Raštų“ leidimas

KD_rastai_virselisKristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. 1: Metai: dokumentinis ir kritinis leidimas, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį leidimą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį leidimą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė, Dalia Dilytė ir Vilma Zubaitienė, dailininkė Elona Marija Ložytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, cxxxv + 234 p., 700 egz. ISBN 978-609-425-150-4 (1 tomas), ISBN 978-609-425-151-1 (bendras).

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas parengė ir išleido naujus mokslinius Kristijono Donelaičio „Raštus“ – jų pirmąjį tomą, skirtą „Metų“ poemai. Naujųjų „Raštų“ vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas,

Donelaičio „Raštų“ t. 1 publikuojamas poemos „Metai“ dokumentinis ir kritinis leidimai. Dokumentinio leidimo (parengė Mikas Vaicekauskas) tikslas – pateikti dokumentiškai tikslų, skaitmeninėmis priemonėmis parengtą ir šiuolaikiniais senųjų rašmenų analogais perteiktą „Metų“ pagrindinių šaltinių (Donelaičio autografų ir Georgo Heinricho Ferdinando Nesselmanno 1869 m. „Metų“ publikacijos, kurioje yra mažiausia parengėjo intervencija) perrašą. Kritinio leidimo (parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas) tikslas – pateikti skaitmeninėmis priemonėmis parengtą ir šiuolaikinėmis grafinėmis priemonėmis perteiktą kritinį (tekstologinės analizės metodais nustatytą) „Metų“ leidimą. Kritinis „Metų“ leidimas teikiamas kaip naujausia, definytivi teksto redakcija, skirta literatūrinių tyrimų, sklaidos ir visuotinės kultūrinės vartosenos tikslams. Dokumentiniu ir kritiniu leidimais „Metai“ skelbiami kaip ypatingos nacionalinės ir tarptautinės reikšmės kultūros paveldas. (Reikia priminti, kad neseniai buvo išleistas ir išlikusių Donelaičio autografų fotografuotinis leidimas – „Kristijono Donelaičio rankraščiai“ (Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.)

Knygą sudaro įvadinė ir publikacijų dalys. Įvadinėje dalyje (parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė, Dalia Dilytė ir Vilma Zubaitienė) spausdinamas įvadas, santrumpų sąrašai, šaltinių ir literatūros sąrašas, publikacijų dalyje – dokumentinis ir kritinis „Metų“ leidimai ir priedas – dokumentinė Johanno Friedricho Hohlfeldto nuorašo fragmento publikacija.

Įvade pateikiamas rankraštinių ir spausdintų šaltinių išorinis ir vidinis aprašai, tekstų kalba ir rašyba (rašyba, skyryba, kirčiavimas, fonetika, morfologija, sintaksė, leksika), veikalo ir rankraščių istorija (savininkai, paieškos, rankraščių priklausomybė, pasinaudojimas), pagrindinių „Metų“ leidimų (kritinių, dokumentinių, fotografuotinių ir populiariųjų) charakteristika ir tekstų rengimo principai.

Išoriniame rankraštinio šaltinio apraše tiriamos, fiksuojamos ir apibūdinamos Donelaičio autografų ypatybės: signatūra, saugojimo vieta, saugyklos duomenys; viršeliai, priešlapiai, antraštiniai duomenys, proveniencijos; apimtis, struktūra; datavimas; foliacija, paginacija, reklamantės; popieriaus ypatybės; vandenženkliai; įrišimo ypatybės; rašalo ir kitų rašymo priemonių ypatybės; užrašo ypatybės; įrašai kita ranka; diakritiniai ženklai ir prozodiniai ženklai.

Išoriniame spausdinto šaltinio (Nesselmanno 1869 m. „Metų“ publikacijos) apraše aptariami antraštiniai duomenys, šaltinio egzempliorius, ledinio struktūra, pratarmė ir rengimo principai.

Vidiniame šaltinio apraše pristatomas leidžiamo veikalo žanras, eilėdara, veikalo teksto struktūra, adresatas, datavimas, atribucija, nuorašo problema, atlikti rašto, užrašo ir teksto tyrimai (1974–1975 m. kriminalistinė rašysenos ekspertizė; prozodinių ženklų autorystės problema; 2012 m. multispektrinis užrašo tyrimas).

Dokumentinis perrašas ir kritinis tekstas šiame leidime teikiami priešpriešiniuose knygos atvarto puslapiuose. Dokumentinio autografo perrašo pagrindiniame lauke teikiamas vėliausio autorinių taisymų sluoksnio suformuotas užrašo pavidalas, Nesselmanno publikacijos perrašo pagrindiniame lauke – Nesselmanno suformuotas užrašo pavidalas. Su dokumentiniu perrašu teikiamas šaltinių aparatas (užrašo sluoksnių, korekcijų, išskaitymo problemų, rinkimo klaidų nuorodos). Kritinio teksto pagrindiniame lauke – definityvi transliteruoto ir transkribuoto teksto redakcija. Su kritiniu tekstu teikiamas teksto istorijos ir skaitymų pagrindimo aparatas (kitų šaltinių skirtumai, kritinių leidimų redakcijų alternatyvos).

Naujojo Kristijono Donelaičio „Raštų“ leidimo adresatu numatoma filologų bendruomenė – tekstologai, lingvistai, literatūrologai, literatūros istorikai, redaktoriai, taip pat ir kultūros istorikai. „Metų“ tekstą apsispręsta publikuoti taip, kad jis atlieptų įvairius filologinius poreikius.